Koledar dogodkov

<< December >>   << 2019 >>
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

KS Gorica pri Slivnici ne jamči za vsebino objav društev!

Dogodki v tekočem mesecu

Celje - Gorica

, 15.12.2019

Mladi - nočni pohod

, 28.12.2019

Otroško doživljajsko igrišče RAMNA

Odlok o javnem redu in miru

objavljeno 2.5.2018

Na podlagi 21. clena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno

precceno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 17. clena Zakona o prekrških

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno precceno besedilo), 27. clena Zakona o varstvu javnega

reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 2. in 4. clena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,

št. 39/06 – uradno precceno besedilo) in 15. clena Statuta Obcine Šentjur pri Celju (Uradni

list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Obcinski svet Obcine Šentjur na 23. redni seji dne

 

 

 

22. decembra 2009 sprejel

 

 

Odlok o javnem redu in miru v Obcini Šentjur

I. SPLOŠNE DOLOCBE

1. clen

1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, cistoce,

 

 

zunanjega videza naselij in zelenih površin, ukrepi za zagotavljanje varstva ljudi in njihovega

premoženja ter obveznosti lastnikov in vodnikov psov ter ostalih lastnikov oziroma skrbnikov

 

ostalih domacih živali v Obcini Šentjur (v nadaljevanju obcina).

2) Odlok doloca prekrške ter globe zanje.

2. clen

Obcani ter druge fizicne in pravne osebe, ki se nahajajo na obmocju obcine, so dolžne

ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali pocitku,

 

 

da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za

 

urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušcajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna,

 

 

oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.

 

3. clen

 

 

 

Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za

prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano

varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.

 

 

4. clen

 

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

 

javne površine – javne prometne površine (npr. ceste, parkirišca, kolesarske steze,

avtobusna postajališca, ulice, plocniki in trgi) ter javne zelene površine (npr. parki,

drevoredi, cvetlicni nasadi, otroška in športna igrišca), ki so javno dobro ali v lasti obcine,

krajevne skupnosti oziroma v upravljanju teh dveh in jih lahko vsakdo uporablja na nacin,

dolocen s predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena izkljucno iz razloga varovanja

 

 

javnega dobra samega,

 

zasebne površine – zemljišca v zasebni lasti fizicnih ali pravnih oseb,

upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje doloci lastnik. V primeru, da lastnik

upravljavca ne doloci, se šteje za upravljavca lastnik sam.

 

 

2

 

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

 

 

 

5. clen

 

 

Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen

 

nacin motita javni red in mir ter vznemirjajo obcane in druge prebivalce pri delu, pocitku ali

 

 

razvedrilu.

 

6. clen

 

 

 

Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:

 

 

1. kopati živali na javnih kopališcih;

 

 

2. prati vozila na javnih površinah;

 

3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben nacin porabljati vodo iz vodovodnega

omrežja v casu, ko je trošenje v te namene omejeno;

 

 

4. prodajati pridelke ali izdelke na prireditvah brez dovoljenja prireditelja oz. brez dovoljenja

pristojnega upravnega organa;

 

5. prodajati pridelke ali izdelke brez dovoljenja lastnika oz. upravljavca nepremicnine, ko gre

 

 

za prodajo na ostalih lokacijah.

 

7. clen

 

 

1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi, ki se organizira

 

na javnih površinah, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga doloci organizator.

 

 

2) Organizator oziroma vodja iz prejšnjega odstavka imata naslednje obveznosti:

 

1. poskrbeti za red, cistoco in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,

2. zakljuciti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve,

 

 

3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov ali javnih prireditev, ki potekajo na javnih

površinah, parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v

cestnem prometu,

 

4. poskrbeti, da je prireditveni prostor v casu trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z

ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišci,

5. po koncani prireditvi prireditveni prostor ocistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale

 

 

naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo,

6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega

izda pristojni upravni organ.

 

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

 

 

 

8. clen

 

 

 

Prepovedana so dejanja, opustitve ali dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje

 

 

premoženje obcine, krajevne skupnosti ali premoženje javnega dobra.

9. clen

 

 

 

Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:

1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali

 

 

zgradbe, tako da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzrocajo škodo na javni

 

 

 

površini ali zgradbi;

 

 

2. v bivalnem okolju sežigati oz. kuriti na prostem travo, listje ali druge odpadke, ce se s tem

moti okolico ali povzroca nevarnost požarov;

3. hoditi ali voziti izven poti, npr. po zelenicah, cvetlicnih gredah, obdelovalnih površinah;

4. opremljati ograje ob javnih površinah z bodeco žico in drugimi ostrimi predmeti, ki so

 

 

usmerjeni proti javni površini;

 

3

 

5. metati kamenje ali druge predmete, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi ali premoženja.

 

 

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN CISTOCE

10. clen

Zaradi varstva zdravja in cistoce je prepovedano:

1. voditi živali, razen službenih psov in psov vodicev slepih, v trgovske, gostinske in druge

javne lokale, na otroška igrišca, na zelenice, na pokopališca, na športna igrišca ter na javna

 

 

 

prevozna sredstva,

 

 

2. na športnih igrišcih, avtobusnih postajah ali drugih javnih prostorih in površinah

zanemarjati red in cistoco, tako da se s tem kvari videz, onesnažuje okolje, moti okolico ali

 

 

ogroža zdravje ljudi;

 

3. prazniti vsebino kemicnih in ostalih vrst stranišc avtodomov in avtomobilskih prikolic na

 

 

 

javne površine ali v naravno okolje;

 

 

4. opustiti dolžnost takojšnje odstranitve iztrebkov domacih živali z javnih površin;

5. na javnih parkirnih prostorih zatikati reklamne listice na vozila.

 

 

 

 

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN

 

 

 

11. clen

 

 

Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano nestrokovno

 

obrezovati drevje, lomiti drevje, grmicevje ali trgati cvetje.

12. clen

Po koncanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti

 

 

stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.

 

13. clen

 

 

1) Lastniki, najemniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb so dolžni na

 

pripadajocem zemljišcu poskrbeti, da so ta zemljišca vzdrževana in urejena, tako da so v

sezoni rasti trave najmanj enkrat mesecno pokošena.

2) Lastniki nezazidanih stavbnih zemljišc so dolžni poskrbeti, da so ta zemljišca vzdrževana

 

 

in urejena, tako da so v sezoni rasti trave najmanj dvakrat pokošena.

 

14. clen

 

> nazaj

KS Gorica pri Slivnici ne jamči za vsebino objav društev!

© 2006-2019 KS Gorica pri Slivnici. Vse pravice pridržane. Tel: (03) 747 88 88, fax: (03) 747 88 86, e-pošta: ks.slivnica@siol.net